අද එන්නත්කරණය සිදුකෙරෙන ස්ථාන

ඔක් 13, 2021

    කොරෝනා මර්දන එන්නත්කරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ අද (13) දිනයේදී ද ස්ථාන රැසකදී එන්නත් ලබාදීමේ කටයුතු සිදුකෙරේ.

     අද දිනයේ සිදුකරන එන්නත්කරණ කටයුතු සිදුකෙරෙන ස්ථාන..

    http://www.health.gov.lk/moh_final/english/news_read_more.php?id=977

    Latest News