21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය, කැබිනට් මණ්ඩලයට...(වීඩියෝ)

මැයි 23, 2022
  • 21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය, අද (23) කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා.

    එය, ලබන සිකුරාදා පක්‍ෂ නායකයින් වෙත ලබාදෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා...

    Latest News