තවත් කොවිඩ් මරණ 27ක්...

නොවැ 25, 2021

    තවත් කොවිඩ් මරණ 27ක්....

     කොවිඩ්-19 මරණ සංඛ්‍යාවේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පහතින්....

    Deth px 900 25 11 21

    Latest News