චීනයේ පොදු උද්යාරනයක දී අමෙරිකා එක්සත් ජනපද විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන් සිව් දෙනෙකු පිහි ප්රිහාරයකට ලක්ව තිබෙනවා.

Latest News