දකුණු පළාතේත් වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සඳහා සහන කාලයක්....

ජූනි 29, 2022

    දකුණු පළාත තුළ ලියාපදිංචි වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරිීමේදී සහන කාලයක් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත.

    ඒ අනුව, 2022.06.30 දින සිට 2022.07.29 දක්වා කල් ඉකුත්වන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී, දඩ මුදල් අය කිරීමකින් තොරව ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇති.

    Latest News