මලාවි රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සව්ලොස් චිලීමා, ගුවන් අනතුරින් ජීවිතක්‍ෂයට පත්ව ඇති බව, එරට රජය නිවේදනය කරනවා.

Latest News