පාකිස්ථානයේ, හිටපු අගමැති නවාස් ෂරීෆ්ගේ පකිස්ථාන මුස්ලිම් ලීගය සහ බිලාවල් භූතෝ සර්දාරිගේ පකිස්ථාන ජාතික පක්ෂය සන්ධානගතවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. එම පක්ෂ දෙකම කියා සිටින්නේ, දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් සඳහා එක්ව කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

Latest News