බර ඉසිලීමේ කාන්තා ඉසව්වේන් නව ශ්රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටුවීමට හංසනී ගෝමස් සමත්ව තිබෙනවා.

Latest News