ජලාශ, වැව්, වේලි හා ජලය රැගෙන යන උමං මාර්ගවල කළ යුතු අලුත් වැඩියාවන් පිළිබඳ වාර්තාවක් සති දෙකක් ඇතුළත ලබා දෙන්නැයි, ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්රධානි, සාගල රත්නායක මහතා අදාළ නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා.

මධ්‍ය කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් ඇඳහැලෙන අධික වර් ෂාව හේතුවෙන් කාසල්රි සහ මාවුස්කැලේ ජලාශ පිටාර මට්ටමට ආසන්න වී තිබේ.

කඳුකරයේ ප්‍රධාන දිය ඇලි 05ක් කාසල්රී ඇතුලු ජලාශ තුනක ඉහළ ජලාධාර ප්‍රදේශවල වන සංරක්ෂණය උදෙසා අක්කර 250ක රුක් රෝපණය කිරීමේ වැඩ සටහන පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගිය සිකුරාදා (18) කාසල්රී ජලාශය අසළින් ආරම්භ කළේය.

Latest News