විශ්වවිද්යාල සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම අද (14) සිට සිදුකරන බව විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

Latest News