දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක යුක්තිය මෙහෙයුම යටතේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සහ විවිධ අපරාධවලට සම්බන්ධ තවත් සැකකරුවන් 547 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
අද අලුයම 12.30 න් අවසන් වූ පැය 24 තුළ යුක්තිය මෙහෙයුම යටතේ සැකකරුවන් 999 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Latest News