පසුගිය 06 වැනිදා මධ්යම රාත්රියේ සිට ආරම්භ කර තිබූ දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අවසන් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Latest News