පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු ලෙස මුජිබුර් රහුමාන් මහතා අද (10) දිනයේ දිවුරුම් දුන්නා.

Latest News