මඩකලපුව සිට කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වූ මීනගයා රාත්රී තැපැල් දුම්රියේ වන අලියෙකු ගැටී මියගොස් තිබෙනවා.

Latest News