මීගොඩ ආර්ථික මධ්යස්ථානයේ වෙළෙඳසැලක් තුළ වෙඩිතැබීමක් සිදුව තිබෙනවා.

Latest News