ලංකා අයි ඕ සී සමාගමට තවත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් 50ක් ස්ථාපනය කිරීමට අවසර ලැබුණු බව එම සමාගම සඳහන් කරනවා.

ලංකා IOC පිරවුම්හල්වලින් ඉන්ධන බෙදා හැරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.

ලංකා IOC පිරවුම්හල්වලින් ඉන්ධන බෙදා හැරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.

අද (02) දිනයේ ඉන්ධන ලැබීමට නියමිත පිරවුම්හල් ලැයිස්තුවක් ලංකා IOC සමාගම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

Latest News