ලොව දැනට භාවිත කෙරෙන එස්.එෆ්-6 නමැති වායුව මගින් දේශගුණික විපර්යාස හා පාරිසරික හානි සිදුවන බව හඳුනාගෙන තිබේ.

Latest News