ඊයේ රාත්‍රී රත්නපුර ෆේස්බුක් සාදයක් වටලා තරුණ තරුණියන් 8 ක් මත්‍ද්‍රව්‍ය සමග අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

Latest News