අද (30) සහ හෙට (31) දිනයේ මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයේ යම් ප්රමාදයක් සිදුවිය හැකි බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ සිදු කිරීමට නියමිත සංවර්ධන කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද (29) සිට 31 දක්වා මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය කොළඹ කොටුව හා වැල්ලවත්ත දුම්රිය ස්ථාන අතර තනි මාර්ගයේ ධාවනය කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
හෙට (04) දිනයේ මුහුදුබඩ මාර්ගයේ ධාවනය වන දුම්රිය, ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයක නොනවත්වා ධාවනය කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දී තිබනෙවා.

Latest News