අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ කාන්තාවක දෙහිවල ප්‍රදේශයේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

Latest News