ලෝටස් පාර වැසේ

අගෝ 13, 2019

    කොළඹ ලෝටස් මාර්ගය මේ වන විට වසා දමා තිබේ.

    ඒ, උපාධිධාරීන් විසින් පවත්වනු ලබන උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන්.

    Last modified on අඟහරුවාදා, 13 අගෝස්තු 2019 11:48

    Latest News