උද්දික ප්‍රේමරත්න මන්ත්‍රී ධුරය අත්හරී

පෙබ 27, 2024

    ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අනුරාධපුර දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී උද්ධික ප්රේමරත්න මහතා සිය මන්ත්රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය කථානයකවරයාට භාරදී තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

     

    Latest News