ක්‍රීඩා ඇමතිගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්

නොවැ 27, 2023
    ක්රීඩා අමාත්ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ ප්රකාශයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි.
    ඒ, ක්රිකට් ක්රීඩාව සම්බන්ධයෙන් බවයි, වාර්තා වන්නේ.

    Latest News