ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට අලුත් පුටුවක්

නොවැ 09, 2023

    ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක තනතුරට එම අධිකාරියේ සේවයේ නියුතු ජ්‍යෙෂ්ඨ රසායන විද්‍යාඥ D.D.බුලත්සිංහල මහත්මිය අද දින (09) සිට පත්කර ඇති බව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා සඳහන් කරනවා.

    එම පත් කිරීම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් සිදු කර ඇති අතර මෙය අදාල තනතුරේ වැඩ බැලීම සඳහා කරනු ලැබූ පත් කිරීමකි.

    එම තනතුර සඳහා ස්ථිර පත්කිරීම නිසි ක්‍රමවේදයන්ට අනුකූලව ඉදිරියේ දී සිදුකරන බව සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියි.

    Latest News