ගෑස් මිල වැඩි වෙයි

සැප් 04, 2023

  ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම සිය ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරවල මිල ගණන් ඉහළ නංවන බව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

  ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කළේ අද (සැප් 04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මිල වැඩි කිරීම ක්‍රියාත්මක වන බවයි.
  සංශෝධිත ගෑස් මිල පහත පරිදි වේ.

  1. 5kg ගෑස් සිලින්ඩරය: වැඩි කර ඇති මිල - රු. 145 නව මිල - රු. 3,127 කි

  5kg ගෑස් සිලින්ඩරය: වැඩි කර ඇති මිල - රු. 58
         නව මිල - රුපියල් 1,256

  1. 3kg ගෑස් සිලින්ඩරය: වැඩි කර ඇති මිල - රු. 26

  Latest News