මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ‍දැනුම් දීමක්

ජූනි 29, 2023

    ‍2022 මාර්තු 31 වැනිදා සිට හෙට දක්වා වන කාලසීමාවට නික්තු කර ඇති තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර, තවත් වසර දෙකක් සඳහා වලංගු බව, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ‍දැනුම් දෙනවා.

     

    Latest News