අද විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

සැප් 21, 2022

  අද (21) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබේ. 

  කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේයි.

  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L කලාප සඳහා

  • රාත්‍රී කාලයේ පැය 1 යි විනාඩි 20 යි


  P, Q, R, S, T, U, V, W කලාප සඳහා

  • රාත්‍රී කාලයේ පැය 1 යි විනාඩි 20 යි

  එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන නිශ්චිත වේලාවන් පහතින්,

  e6c6c6ef20bae29bf11d59d79cb5199d

  Latest News