කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ගණු‍දෙනු, අද ඉහළ වර්ධනයක්...

අගෝ 04, 2022

    කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ගණු‍දෙනු අද ඉහළ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.

    සමස්ත කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 149 කින් ඉහළ ගොස් තිබුණා.

    Latest News