දිවයින පුරා විරෝධතා මාලාවක්...

ජූලි 03, 2022

    ජාතික ජන බලවේගය දිවයින පුරා විරෝධතා මාලාවක් සංවිධාන කර තිබෙනවා.

    පවතින අර්බුදවලට විසඳුම් ඉල්ලීම සහ වත්මන් ආණ්ඩුවට වහා ඉවත්ව යන ලෙස බලකිරීම එහි අරමුණයි...

    Latest News