අද විදුලි කප්පාදුව පැය 03යි

ජූලි 02, 2022

  අද (02) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

  කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේයි.

  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V, W කලාප සඳහා

  • දහවල් කාලයේ: පැය 1 යි විනාඩි 40 යි
  • රාත්‍රී කාලයේ: පැය 1 යි විනාඩි 20 යි

  එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන නිශ්චිත වේලාවන් පහතින්.

  01 power

  Latest News