ආහාර අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස කෘෂි වගාවට යොමුවූ ජනතාව (වීඩියෝ)

ජූනි 08, 2022
  • ආහාර අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස ජනතාව කෘෂි වගාවට යොමුවී සිටිනවා.

    මේ ඒ පිළිබඳව කළ සොයාබැලීමක්.

    Latest News