71ක් වතාවක් අගමැති ධූරය ප්‍රතික්ෂේප කළේ, කුමන්ත්‍රණ පරාජය කිරීමට...(වීඩියෝ)

මැයි 24, 2022
  • 71ක් වතාවක් තමා අගමැති ධූරය ප්‍රතික්ෂේප කළේ, කුමන්ත්‍රණ පරාජය කිරීමට බව, විපක්‍ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

    මාධ්‍යයට ප්‍රකාශයක් කරමින් ඔහු අද මේ බව කියා සිටියා...

    Latest News