කැබිනට් අමාත්‍යාංශ සඳහා නව ලේකම්වරු පත් කෙරේ...

මැයි 24, 2022

  කැබිනට් අමාත්‍යාංශ සඳහා  පත් කෙරුණු නව ලේකම්වරු වෙත පත්වීම් ලිපි ලබාදීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතින් අද (24) පස්වරුවේ කොටුව, ජනාධිපති මන්දිරයේ දී සිදු විය.

  නව කැබිනට් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහත පරිදි වේ.

  • ආර්.ඩබ්ලිව්.ආර්. පේමසිරි මහතා                                        - ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
  • එම්.එම්.පී.කේ. මායාදුන්නේ මහතා                                    - රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු
               පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
  • කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා                                           - වරාය, නාවික හා ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය
  • එස්.ටී. කොඩිකාර මහතා                                                  - වෙළෙඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය
  • වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය                                              - අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
  • එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතා                                                  - මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
  • එම්.එන්. රණසිංහ මහතා                                                 - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
  • එම්.පී.ඩී.යූ.කේ. මාපා පතිරණ මහතා                                - විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
  • ආර්.එම්.අයි. රත්නායක මහත්මිය                                     - ධීවර අමාත්‍යාංශය
  • මොන්ටි රණතුංග මහතා                                                 - ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
  • යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මහතා                                                  - වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
  • අනුරාධ විජේකෝන් මහතා                                            - ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා                                           - පරිසර අමාත්‍යාංශය
  • අනුෂ පැල්පිට මහතා                                                     - ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
  • එම්.බී.ආර්. පුෂ්පකුමාර මහතා                                         - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
  • සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා                                     - බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • ජනරාල් (විශ්‍රාමික)දයා රත්නායක මහතා                           - කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
  • අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය                                           - විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • බී.එල්.ඒ.ජේ. ධර්මකීර්ති මහතා                                       - වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
  • ආර්.එම්.සී.එම්. හේරත් මහත්මිය                                     - වනජීවි හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
  • එස්.ජේ.එස්. චන්ද්‍රගුප්ත මහතා                                        - සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
  • පී.එච්.සී. රත්නායක මහතා                                            - නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
  • ආර්.පී.ඒ. විමලවීර මහතා                                              - කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය

  Latest News