අරුණි විජේවර්ධන විදේශ අමාත්‍යංශ ලේකම් ධුරයට

මැයි 23, 2022

    විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරිය ලෙස අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය පත් කර ඇතැයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි. 

    Latest News