අවංක, කාර්යක්ෂම හා පිරිසිදු පාලනයකට කැපවන්න - ජනපති (වීඩියෝ)

අප්‍රේ 18, 2022
  • අවංක, කාර්යක්ෂම හා පිරිසිදු පාලනයකට කැප වන ලෙස, ජනපති නව කැබිනට් මණ්ලයට දැනුම් දෙයි

    තමා යටතේ ඇති ආයතන දූෂණයෙන් තොර ජනතා සේවයට කැප වූ ආයතන බවට පත් කරන ලෙස ද ජනාධිපතිවරයා නව අමාත්‍යවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

    Latest News