වරාය නගරය නැරඹීමට අදත් විශාල පිරිසක් (වීඩියෝ)

ජන 15, 2022
  • කොළඹ වරාය නගරය නැරඹීම සදහා අදත් විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටිනවා.

    එය රටේ සංවර්ධනයේ කැඩපතක් බවයි, ඔවුන් පවසන්නේ.

    Last modified on සෙනසුරාදා, 15 ජනවාරි 2022 14:51

    Latest News