තවත් කොවිඩ්-19 මරණ 19ක්....

ඔක් 23, 2021

    කොවිඩ්-19 මරණ සංඛ්‍යාවේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පහතින්..... 

     Deth10 23 900px 21 10 23

     

    Latest News