අද (14) ආසාදිතයන් 527ක්...

ඔක් 14, 2021

    කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පහතින්.....

     TodayPositive 900px 21 10 1

    Last modified on බ්‍රහස්පතින්දා, 14 ඔක්තෝබර් 2021 19:39

    Latest News