තවත් කොවිඩ් මරණ 31ක්

ඔක් 13, 2021

    කොවිඩ්-19 මරණ සංඛ්‍යාවේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පහතින්....

     covid deth px 900 13 10 21

    Latest News