තවත් කොවිඩ් මරණ 92ක්...

සැප් 22, 2021

  තවත් කොවිඩ් මරණ 92ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇත.

  ඒ පිරිමි පුද්ගලයන් 51 ක් සහ කාන්තාවන් 41 වශයෙනි.

  කොවිඩ් -19 මරණ සංඛ්‍යාවේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පහතින්....

  TodayDeth px 900 21 09 22

     

  Latest News