පොසොන් සතිය ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇති 2024.06.18 වැනි දින සිට 2024.06.24 වැනි දින දක්වා පළාත් ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 3ක සියලුම බලපත්රලත් සුරාසැල් වසා තැබෙන බව ශ්රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

Latest News