ශෂීන්ද්‍රට අලුත් වගකීමක්

ජන 31, 2024
    ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා වාරිමාර්ග සහ ජලසම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබෙනවා.
    ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී.

     

    Latest News