ඇපල් සමාගම, නව මාදිලි රැසකින් සමන්විත නිෂ්පාදන පෙළ හදුන්වා දීම ඊයේ සිදුකළා. ' iPhone 13' ලෙසින් හැඳින්වෙන මෙම නිෂ්පාදන පෙළට, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, ඇපල් වොච් සීරීස් 7, නව සාමාන්‍ය අයිපෑඩ් සහ නවතම අයිපෑඩ් මිනි අයත් වෙයි.

Latest News