ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය: 2019 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 3.7 ක වර්ධනයක්

ජූනි 21, 2019

  ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මේ වසරේ මුල් කාර්තුවේදී සියයට 3.72 ක ධනාත්මක අනුපාතයකින් වර්ධනය වූ බව සංගණන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

  දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශයකට අනුව, 2019 මුල් මාස තුන සඳහා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය නියත මිල රුපියල් මිලියන 2,326,273 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර 2018 පළමු කාර්තුව සඳහා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල් මිලියන 2,242,552 ක් විය.

  ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන කොටස් හතර වන කෘෂිකාර්මාන්තය, කර්මාන්ත, සේවා සහ බදු අඩු නිෂ්පාදන සඳහා වන දළ මෙහෙයුම් ලාභය මෙම කාර්තුවේදී පිළිවෙලින් සියයට 6.9, සියයට 31.6, සියයට 53.9 සහ සියයට 7.7 කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

  2018 පළමු කාර්තුවේදී වාර්තා වූ සියයට 5.1 ක ව්‍යාප්තියට සාපේක්ෂව කෘෂිකාර්මික කටයුතු තවදුරටත් සියයට 5.5 කින් පුළුල් විය.

  කාර්මික කටයුතු 2018 පළමු කාර්තුවේදී වාර්තා වූ සියයට 1.7 ට සාපේක්ෂව 2019 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 3.0 කින් සතුටුදායක ලෙස පුළුල් වී තිබේ.

  සේවා ක්‍රියාකාරකම් 2018 පළමු කාර්තුව හා සසඳන විට 20% කින් පළමු කාර්තුව තුළ තවදුරටත් සියයට 4.1 කින් ව්‍යාප්තව ඇත.

  Last modified on සිකුරාදා, 21 ජූනි 2019 13:24

  Latest News