හවසට එළියට යනවානම් බලාගෙනයි

පෙබ 22, 2024
    දකුණු පළාතේ සහ රත්නපුර දිස්ත්රික්කයේ සවස් කාලයේදී හෝ රාත්රී කාලයේදී ඇතිවිය හැකි වැසි ස්වල්පයක් හැරුණකොට දිවයිනේ සෙසු ප්රදේශවල ප්රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

     බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කරෙන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ.

    දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රදේශවල ප්රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ.

    Latest News